aktuality / upozornění

20. srpna 2018 / Hola hola, škola volá!   Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro školáky, a už píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového školního roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic, začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali na rodiče menších dětí, především těch, kteří udělají významný životní krok a nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat v případě, že se vaše dítě setká se šikanou. Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem připomenout základní pravidla chování při pohybu po chodnících, při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě před prvním školním dnem. Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě pomůžou různé orientační body, jako je obchod, kašna, socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů. Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými osobami. Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte si od nich žádné věci. O soukromých věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jednoduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím mluvit. A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti šikany, se kterou se mohou bohužel děti ve škole setkat. Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni. Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými a možnost stíhání případných aktérů. Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj. Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec. Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování. Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat? Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo přímo linku 158. Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět do pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto! por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje

20. srpna 2018 /

17. srpna 2018 / Firma Havelka upozorňuje na letní slevy uhlí. Pro všechny objednávky přijaté do pátku 31. srpna platí u Havelky letní slevy uhlí. Nad 40q skládání pásem a doprava zdarma. Objedvávejte ihned na 725 028 323 nebo na www.havelka.cz

16. srpna 2018 / Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet neoprávněných odběrů pitné vody a neodborné manipulace s vodohospodářským zařízením a tím spojených ztrát a škod vznikajících společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, je nutno dodržovat tyto podmínky společnosti: S armaturami, hydranty a ostatním vodohospodářským zařízením na veřejné vodovodní a kanalizační sítí je zakázáno manipulovat, nebo do nich zasahovat, to neplatí pro jednotky požární ochrany při požárním zásahu, kdy se použijí "požární hydranty" k tomu účelu vybrané a revidované. V případě požárního zásahu, kdy nelze odběr nahlásit předem, je třeba informovat následně. Po použití zařízení je nutné toto zařízení zkontrolovat a uvést do původního stavu. Dojde-li k poškození vodohospodářského zařízení je nutno tuto událost neprodleně oznámit společnosti. Veškeré nestandartní odběry z vodovodního řadu (zejména prostřednictvím hydrantů při cvičení hasičského sboru) je nutno naší společnosti ohlásit se stanovením místa a času odběru a požádat o souhlas vedoucího provozu Pardubice, Holice nebo Přelouč. S vedoucím provozu vodovodů a kanalizací je nutná dohoda o odběru a úhradě vodného, případně stočného za daný odběr. Pokud bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný odběr pitné vody ze zařízení společnosti, bude tento přestupek řešen příslušným odborem životního prostředí, který následně může uložit pokutu za neoprávněný odběr vody a neoprávněnou manipulaci s vodohospodářským zařízením. Pokud bude škoda vyšší jak 5000,-Kč, nebude se jednat o přestupek, ale o trestný čin krádeže, který bude hlášen Policii ČR.

13. srpna 2018 / V sobotu 11. 8. 2018 bylo v Pusté Kamenici (vítězi soutěže) vyhlášení Vesnice roku 2018 v Pardubickém kraji. Naše obec Chvojenec  získala Oranžovou stuhu, za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Domů jsme přivezli  oranžovou stuhu, krásnou květinu, balíček s regionálními produkty, 120.000,-- Kč od Pardubického kraje. Další finanční odměnu dostaneme od Ministerstva zemědělství. Naše obec Chvojenec se též zúčastní celostátního kola Oranžových stuh 2018, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Ve čtvrtek 6. 9. 2018 k nám přejede hodnotící komise. foto z předávání oranžové stuhy Přehled ocenění: Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec   Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - obec Břehy Zlatá cihla  - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce Zlatá cihla  - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice

13. srpna 2018 / Zkoušky vodní práce ohařů 2018 proběhly v sobotu 11. 8. 2018 na hájence v Žernově. Zúčastnilo se 10 psů se svými vůdci a všichni soutěží prošli. V horkém letním počasí se nejvíce dařilo účastníkovi č. 1 viz foto

9. srpna 2018 / Na základě upozornění pana hejtmana Pardubického kraje, vyzýváme občany k šetření s pitnou vodou. V případě problému s nedostatkem pitné vody se obraťte na obecní úřad Chvojenec.

7. srpna 2018 / Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, a to na telefonním čísle: 777-888-332 Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy.

1. srpna 2018 / Ve čtvrtek 2.8.2018 neordinuje. Sestra bude do dvanácti hod. v ordinaci v Býšti.  

31. července 2018 /

O obci

Obec Chvojenec se nachází v okrese Pardubice, kraji Pardubickém. Pro letošní rok počítáme s počtem obyvatel ve výši...

číst dál