Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet neoprávněných odběrů pitné vody a neodborné manipulace s vodohospodářským zařízením a tím spojených ztrát a škod vznikajících společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, je nutno dodržovat tyto podmínky společnosti:

  • S armaturami, hydranty a ostatním vodohospodářským zařízením na veřejné vodovodní a kanalizační sítí je zakázáno manipulovat, nebo do nich zasahovat, to neplatí pro jednotky požární ochrany při požárním zásahu, kdy se použijí „požární hydranty“ k tomu účelu vybrané a revidované. V případě požárního zásahu, kdy nelze odběr nahlásit předem, je třeba informovat následně.
  • Po použití zařízení je nutné toto zařízení zkontrolovat a uvést do původního stavu. Dojde-li k poškození vodohospodářského zařízení je nutno tuto událost neprodleně oznámit společnosti.
  • Veškeré nestandartní odběry z vodovodního řadu (zejména prostřednictvím hydrantů při cvičení hasičského sboru) je nutno naší společnosti ohlásit se stanovením místa a času odběru a požádat o souhlas vedoucího provozu Pardubice, Holice nebo Přelouč. S vedoucím provozu vodovodů a kanalizací je nutná dohoda o odběru a úhradě vodného, případně stočného za daný odběr.

Pokud bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný odběr pitné vody ze zařízení společnosti, bude tento přestupek řešen příslušným odborem životního prostředí, který následně může uložit pokutu za neoprávněný odběr vody a neoprávněnou manipulaci s vodohospodářským zařízením.

Pokud bude škoda vyšší jak 5000,-Kč, nebude se jednat o přestupek, ale o trestný čin krádeže, který bude hlášen Policii ČR.