Myslivecké sdružení Chvojenec

Článek ze Zpravodaje roku 2019

Myslivecký dětský den na Žernově

V letošním roce připadla organizace tradičního chvojeneckého dětského dne na Myslivecké sdružení Chvojenec. Přestože je tato akce obvykle organizována chvojeneckými dobrovolnými hasiči a sportovci, věříme, že pro děti samotné (a jejich doprovod) šlo o vítanou změnu.

Náplň dne byla naplánována jako „naučná“ a zároveň „soutěžní“ stezka s několika zastaveními, která vedla od místa srazu u rybníčku Hliník k myslivecké klubovně – hájovně Žernov. Na místě srazu vítala a registrovala malé účastníky s jejich doprovodem paní starostka Jaroslava Píšová. Děti obdržely průvodní lístek, do kterého pak byly zapisovány body za dovednosti a znalosti předvedené na stanovištích stezky. Na stezku se vydávaly malé rodinné, nebo jinak vhodně sestavené skupinky 3-4 dětí s dospělým doprovodem. První dvě stanoviště byla umístěna v lukách před lesem a na kraji lesa Žernova: děti na nich házely míčky na terč a samotným předsedou mysliveckého sdružení, panem Josefem Kučerou, byly „zkoušeny“ z rozpoznávání druhů stromů. Další stanoviště čekala děti v areálu hájovny. Zmínit lze velmi kvalitně připravené a čerstvými exponáty bohatě zásobené stanoviště, na kterém se děti pokoušely určit různé druhy polních rostlin. Toto stanoviště odborně vedl pan Tomáš Nechvíle se svou dcerou. „Herně“ pojaté bylo stanoviště, na kterém si děti ověřovaly a rozšiřovaly své znalosti zoologické, s důrazem na zvěř z české přírody. Zde bylo možné vyzkoušet „tripexeso“, sestávající z trojic samců, samic a mláďat daného druhu zvěře. Oblibě se těšilo také „zvířecí doskočiště“, kde děti poměřovaly délku svého skoku s délkou skoku zvířat, od žáby po jelena. Vně areálu hájovny bylo možné vyzkoušet dovednosti střelecké a lukostřelecké. Luk a vzduchovka s terčem byly zapůjčeny od členů mysliveckého sdružení.

Znaveny plněním úkolů a soutěžením mezi sebou, se mohly všechny děti zdarma občerstvit opečeným vuřtem a limonádou.

Během občerstvení „komisaři“ vyhodnotili počet bodů, které děti získaly během celého dopoledne. Poté byly při slavnostním nástupu vyhlášeny děti, které projevily nejvíce šikovnosti a znalostí.  Tyto byly odměněny cenami. Drobných pozorností se ale dostalo na všechny děti, které se dětského dne zúčastnily.

Celkově lze dětský den hodnotit jako organizačně i obsahově zdařilý, těšící se příjemně vysokému zájmu dětí a jejich dospělého doprovodu. Nám, organizátorům, byla největší odměnou zjevná radost dětí a jejich zájem o přírodu Chvojeneckou, o kterou také náš myslivecký spolek pečuje. Je možné, že mezi těmito dětmi jsou i budoucí adepti a adeptky krásné české myslivecké tradice. Budeme-li v budoucnu opět osloveni s žádostí o organizaci dětského dne, rádi se tohoto milého úkolu zhostíme.

Děkujeme paní starostce, jejímž prostřednictvím byl dětský den finančně podpořen z rozpočtu obce.

Myslivosti a lesu zdar!

PF 2020 členové mysliveckého sdružení Žernov

————————————————————————————————————–

Myslivecké sdružení Chvojenec z.s. 

Střety zvěře s dopravními prostředky v naší honitbě

Je nutno konstatovat, že byli v minulosti a jsou i dnes, a to především na silnici I/35. Statistika vedená Mysliveckým sdružením Chvojenec eviduje za posledních 11 let celkem 60 ks sražené spárkaté zvěře (srnčí, dančí, prasat).

V úvodních letech 2006 – 2007 byly ztráty nepatrné, ale v následujících letech se prudce zvýšily. Proto bylo přikročeno k instalaci tzv. pachových ohradníků, tj. umístění repelentu na kůru stromů rostoucích podél silnice I/35. Repelenty jsou hrazeny Pardubickým krajem a jsou přidělovány Okresním mysliveckým spolkem Pardubice. Počet střetů se snížil, ale nevymizel. Značně narostl v letošním roce. Příčinu zvýšených ztrát vidíme v existenci dančí obůrky v dolní části Býště, kam v době říje migrují daňci z lesního komplexu v místě námi označovaném jako u Škváry a směrem ke Chvojenci.

Sražená a usmrcená zvířata dle zákona patří uživateli honitby. Leckdy se jedná o nepoužitelný kus, který byl několikrát přejet nebo byl vlečen pod spodkem dopravního prostředku. V tomto případě jde o pouhou asanaci silnice nebo jejího okolí. Někdy je usmrcený kus využitelný z části. Samozřejmě, že při těchto událostech nejde jen o škodu na zvěři, ale i materiální škody na automobilech a ty jsou někdy značné. Jsme ale rádi, že jsme nezaznamenali žádné zranění osob v souvislosti s těmito kolizemi.

Výše uvedené množství střetů není číslem konečným. Může jít i o zvěř nedohledanou nebo o případy, kdy zvíře odveze někdo jiný. Počínání těchto zájemců o zvěřinu není možno schvalovat. Je třeba upozornit na to, že je potom konzumováno maso z neprošetřených zvířat po zdravotní stránce, ať už se jedná o posouzení odborně způsobilou osobou nebo laboratorní vyšetření (trichinella u prasat).

Jak už jsem výše uvedl, usmrcená zvěř patří ze zákona uživateli honitby. Vzhledem k tomuto faktu jsme však zaznamenali nebo byli přímo svědky případů, kdy byl zákon porušován.

 Ing. Jiří Nechvíle – myslivecký hospodář

zpráva ze svátečního zpravodaje 2017

———————————————————————————————————

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CHVOJENEC z. s.

Současný pohled na věk členů MS není uspokojivý. Průměr celého Mysliveckého sdružení dosáhl 56 let a i po odečtení staří našeho čestného člena pana Antonína Eichlera (narozen v roce 1925) zůstává na stavu 54 roků. To není pro činnost MS dobrá zpráva. Po období kdy
byl o členství v našem spolku mimořádný zájem a my jsme se přílivu nových zájemců nebránili v některých případech jsme umožnili tzv. čekatelství, nebyl v posledních 5-8 letech zájem vůbec.
Touto situací se zabývalo naše MS na několika členských schůzích a proto bychom uvítali zájemce, především občany naší obce, kteří by chtěli myslivost provozovat.
Být právoplatným myslivcem má však několik nutných podmínek. Především je to složení „mysliveckých zkoušek“ po předchozí teoretické přípravě(kurzu). Zkouškám předchází i požadovaná myslivecká praxe adeptů v některé myslivecké organizaci. Tu MS Chvojenec pod vedením zkušených členů ochotně umožní.
Další podmínkou je získání zbrojního průkazu skupiny C. I tady mohou místní myslivci radou pomoci, především ve zkušenostech s praktickým použitím zbraní a střelecké dovednosti.
Touto informací chceme sdělit chvojenecké veřejnosti, že je příležitost být myslivcem ve Chvojenci, a tak i nadále prodloužit mnohaletou tradici místního sdružení.
Ing. Jiří Nechvíle jednatel (článek ze Svátečního zpravodaje 2016)

—————————————————————————————————

Myslivci ve Chvojenci částečně mění svůj název

Dle nového znění Občanského zákoníku nebude nadále možná právní forma SDRUŽENÍ, které musí být nahrazeno institutem SPOLEK. Této dikci zákona se přizpůsobí i naše Myslivecké sdružení ŽernovChvojenec.

Ustanovení přináší i změnu úřadu, kde spolková činnost myslivců bude registrována. Doposud tomu bylo na příslušném oddělení Ministerstva vnitra, nově tomu bude v rejstříku Krajského soudu. Vzniká i požadavek na oznámení pevné adresy spolku a registraci stanov, kterými se bude spolek řídit. Diskuze uvnitř naší organizace se zaměřila na přijetí nových stanov, kdy byla využita předloha poskytnuta naším ústředím v Praze a ta byla upravena na naše skutečné potřeby se základní formulací, pro kterou se myslivci sdružují, tj. SPOLEČNÝ VÝKON PRÁVA MYSLIVOSTI. V názvu spolku jsme nechtěli ztratit již vžité tradiční pojmenování. Proto nově budeme vystupovat jako MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CHVOJENEC z.s. (zapsaný spolek). Porovnáním s dosud užívaným názvem bylo vypuštěno slovo Žernov, které symbolizovalo významnou část naší honitby, ale zároveň bylo i poněkud zavádějící.

Speciální zkoušky z vodní práce psů

Dne 9. 8. 2015 byly již po osmé v naší honitbě uspořádány kynologické zkoušky psů ohařů, z toho po třetí jako Pohár starostky obce Chvojenec. Vše proběhlo v nejlepším pořádku, vůči organizátorům, tedy našemu Mysliveckému sdružení, bylo velice kladně hodnoceno. Zarážející pro nás i pro funkcionáře Okresního mysliveckého spolku byl nízký počet psů zúčastněných na zkouškách. V předchozích letech přijíždělo až 24 vůdců se svými svěřenci, v roce 2014 jen 14 a v roce 2015 pouze 8. Vysvětlení je ve snižujícím se počtu kynologů, kteří drží velké myslivecké psy ohaře. Příčina je také ve stále klesajícím počtu úlovků drobné zvěře, a tím i ve sníženém využití těchto psů.

Ing. Jiří Nechvíle hospodář

————————————————————————————————–

Myslivecké sdružení Žernov – Chvojenec

Členská základna našeho spolku čítala v roce 2014 dvacet myslivců, z toho dvou v pozici čestných členů. Naše myslivecké sdružení pořádalo již po sedmé kynologickou akci: Speciální zkoušky ohařů z vodní práce. V roce 2014 již jako II. ročník soutěže O pohár starostky obce Chvojenec. Chvojenečtí myslivci jsou hlavními organizátory a k tomuto účelu také propůjčují svoji honitbu. Soutěž se konala v sobotu 9. 8. 2014. Celý den proběhl bez problémů a na adresu našeho sdružení padala opět slova chvály. Zkoušek se zúčastnilo 14 psů a jejich vůdců. Mnozí z nich k nám na zkoušky přijeli opakovaně, což svědčí o jejich spokojenosti. Stále trvá trend snižujícího se odlovu drobné zvěře. Na druhé straně byl uloven větší počet černé zvěře (20 kusů). Mimořádnou zajímavostí je nález sražené vydry říční na silnici v oblasti rybníku Smilek.

Přírodní rezervace Žernov

Rezervace byla vyhlášena v roce 1995 tehdejším Okresním úřadem Pardubice. V té době a vlastně do dnešního dne zahrnuje oblast jižní části lesního komplexu Žernov, včetně rybníků Šmatlán a Mordýř, výhradně na katastrálních územích Dolních a Horních Ředic. V roce 2014 vznikl záměr rozšířit Přírodní rezervaci Žernov na celý komplex, tj. i na katastrální území Chvojenec, a tím i na půdní a lesní majetky chvojeneckých občanů. Nevíme, do jaké míry byli vlastníci informováni, ale je zcela jisté, že po vyhlášení budou ve svých právech nakládání s majetkem do jisté míry omezeni. Byly stanoveny některé podmínky, jimiž se musejí vlastníci a uživatelé nemovitostí řídit. Pro příklad uvádíme:

  • provádět změny druhů pozemků nebo jejich způsob využití,
  • umísťovat zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat zvěř, zřizovat újediště a vnadiště,
  • zřizovat skládky mimo přechodných skládek dřeva,
  • pořádat jakékoliv hromadné, turistické, společenské a sportovní akce,
  • tábořit či provádět jiné obdobné činnosti, které by mohly vést k poškození předmětů ochrany
  • provádět zemní práce,
  • vnější zásady měnit hydrologické poměry na lokalitě.

Z uvedeného vyplývá, že i činnost našeho mysliveckého sdružení by byla ve svém působení omezena, dle našeho mínění, v některých případech i s odporujícími si záměry. Proto jsme byli nuceni se bránit, což jsme písemně a v řádném termínu učinili. Konečné znění pravidel dosud nemáme. Ing. Jiří Nechvíle – myslivecký hospodář   —————————————————————————————————— Myslivecké sdružení Žernov 2013 Členská základna našeho sdružení čítala v roce 2013 dvacet myslivců, z toho dva v pozici čestných členů. Začátkem letošního roku byla uzavřena smlouva o nájmu honitby s Honebním společenstvem Chvojenec (společenstvo majitelů pozemků v naší honitbě) na dalších deset let což je doba, kterou nám určuje zákon. Celková výměra honitby je 863 ha a je tvořena převážně pozemky chvojeneckých občanů (608 ha), dále pozemky Lesů České republiky (219ha) a vodní plochou Rybničního hospodářství Bohdaneč, s.r.o.. Pozemky LČR a Rybničního hospodářství jsou do honitby přičleněny, tzn. že tyto subjekty nejsou členy našeho Honebního společenstva. Uzavřená smlouva dává dlouhodobou jistotu pro řádné myslivecké obhospodařování. S výsledky chovu a lovu zvěře v letošním roce můžeme být celkem spokojeni, i když se nadále projevuje trend poklesu stavů a tím i odlovu drobné zvěře. Ulovení dvaceti jedna zajíců, osmnácti kachen a žádného bažantího kohouta je toho důkazem. Z ostatní zvěře (spárkaté) bylo uloveno 31 ks srnčí, 5 ks dančí a 18 divočáků. U divokých prasat je to spolu s rokem 2000 nejvyšší úlovek v historii chvojeneckých myslivců. Za tímto úspěchem stojí nekonečná řada hodin strávených na posedech v každém počasí, převážně v noci. Dlužno podotknout, že lovu prasat se věnuje pouze úzký okruh myslivců. V případě, že by se zapojili i další myslivci, nezůstal by odstřel jen na uvedeném čísle. Díky uvedené činnosti lze říci, že je stav černé zvěře v naší honitbě na únosné míře a v katastru obce Chvojenec, nepůsobí významné ekonomické škody. Již tradičně – po šesté – pořádalo naše Myslivecké sdružení kynologickou akci, a to Speciální zkoušky ohařů z vodní práce. V roce 2013 poprvé pod jinou patronací, která vyplývá z názvu soutěže „O pohár starostky obce Chvojenec“. Minulých pět ročníků sponzorsky zajišťovala Všeobecná pojišťovna Halali, která se této, pro ni úspěšné akce, zřekla. Chvojenečtí myslivci jsou hlavními organizátory a k tomuto účelu také propůjčují honitbu. Soutěž se konala 10.8.2013. Celý den proběhl bezproblémově a na adresu našeho sdružení padala pouze slova chvály. Zkoušek se zúčastnilo 24 psů a jejich vůdců. Mnozí z nich k nám na zkoušky jezdí opakovaně, což svědčí o jejich spokojenosti. Ing. Jiří Nechvíle – myslivecký hospodář —————————————————————————————– Myslivecké sdružení Žernov  2012 Myslivecké sdružení Žernov má ustálený počet 20 členů. Členskou základnu tvoří převážně obyvatelé Chvojence, můžeme říci, že další členové (mimo chvojenečtí) mají k naší obci blízký vztah. MS Žernov-Chvojenec obhospodařuje 867 ha honebních pozemků, skládajících se ze 7 ha lesních pozemků Lesů ČR, 36 ha rybničních pozemků, 7 ha ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a zbývající výměru poskytuje Honební společenstvo Chvojenec. Myslivecké sdružení má ve vlastnictví hájovnu v Žernově, o jejíž získání se zasloužily předchozí generace chvojeneckých myslivců. Úkolem myslivců a myslivosti vůbec je především péče o zvěř a její úměrný lov. To závisí především na tom, jak zaníceně jednotliví členové plní své povinnosti. Veřejnost má možnost naše počínání sledovat, a pokud jsme někdy kritizováni, věřte, že si z toho pro sebe vyvozujeme závěry. Naše pronajatá honitba se vyznačuje pestrostí loveckých možností, neboť lovíme zvěř srnčí, dančí, prasata, zajíce, bažanty a kachny. Lovíme i zvěř škodící myslivosti, především lišky. Ve své činnosti se můžeme pochlubit prováděním a organizací kynologické akce, a to Speciálních zkoušek z vodní práce ohařů, když u nás již po 5 let probíhá soutěž o Pohár myslivecké pojišťovny HALALI a.s. Tyto zkoušky se těší značné oblibě u mysliveckých kynologů, např. Ročníku 2011 se zúčastnili zástupci z 11 okresů celé ČR. V pátek 14.12.2012 proběhla valná hromada Honebního společenstva Chvojenec, kde byl zvolen nový výbor – Ing. Tomáš Nechvíle, Josef Kučera, Václav Valenta, Josef Moravec a Jaroslava Píšová. Starostou Honebního společenstva Chvojenec byl zvolen Ing. Tomáš Nechvíle. Štěpánský hon dne 26.12.2012 ukončil pro Myslivecké sdružení Žernov-Chvojenec myslivecký rok 2012.