SDH Chvojenec

SDH Chvojenec

 

Členská základna SDH ve Chvojenci má celkem 23 členů. Z tohoto počtu máme 20 mužů a tři ženy V příštím roce je cílem naši členskou základnu rozšířit o nové aktivní členy. Během celého roku se členská základna schází pravidelně každý první pátek v měsíci v hasičské zbrojnici na členských schůzkách.

V průběhu roku se podíleli naši členové a zástupci sboru na následujících akcích:

 • 2.2017 se konal ples sboru na Vysokém Chvojně
 • 4.2017 zajišťoval sbor v prostoru leteckého klubu ve Chvojenci pálení čarodějnic
 • 8. a 22.8.2017 se konal v obci v prostoru letiště další letecký den. Při dvoudenní akci byla vystavena v prostorách letiště naše technika, letecký den byl zakončen úklidem prostoru. Na akci se podílelo celkem 7 členů sboru.
 • 9.2017 se konalo na fotbalovém hřišti rozloučení s prázdninami.
 • Zde jsme zabezpečili dětem program v průběhu odpoledne ve formě soutěží.
 • 12.2017 naši členové společně s obecním úřadem a sportovci pořádali Mikulášskou nadílku na fotbalovém hřišti

Z celkového počtu brigádnických hodin v letošním roce bylo odpracováno

 • Na přípravy a zajištění kulturních akcí jsme odpracovali – 268 hodin.
 • V naší klubovně jsme v průběhu měsíce srpna vyměnili stávající starý nábytek. Nový nábytek do prostoru klubovny zajistil pan Bronislav Kašpar. Zde bylo odpracováno celkem – 75 hodin
 • čištění kanalizace, přečerpávání vody – 32 hodin
 • úpravy a opravy zásahových vozidel, zajištění prohlídek TATRA 148 a FORD Transit – 85 hodin.

Zde patří největší poděkování našim strojníkům: p. Davidu Skutilovi a p. Petru Provazníkovi.

 Odborná příprava členů sboru

V měsíci dubnu proběhla okrsková schůze zástupců sboru. Dále v tomto měsíci proběhla odborná příprava členů jednotek v depu na Poběžovicích. Za náš sbor se účastnilo sedm členů. Téma odborné přípravy s praktickým nácvikem bylo tentokrát zaměřeno na pomoc při dopravních nehodách s ošetřením zraněných. Dále vynášení a ošetření zraněných osob z objektu hromadného neštěstí.

V měsíci květnu se naši řidiči zúčastnili školení a v dalším týdnu proběhlo okrskové kolo na hřišti v Horních Ředicích. Zde jsme vyzkoušeli naši stříkačku PS12 a v závodech se umístili na třetím místě.

V září se naši členové účastnili netradičního požárního útoku na Poběžovicích.

V celkovém hodnocení družstev si odvezli páté místo.

Za všechny hodiny odpracované pro sbor nebo obec, patří všem členům podílejících se na výše uvedených akcích poděkování

Činnost JSDH za rok 2017 ve Chvojenci

Jednotka JSDH ve Chvojenci pracuje pod vedením velitele pana Jaroslava Kubánka. V letošním roce se JSDH podílela na následujících akcích a mimořádných událostech. V únoru jednotka vyjížděla se zásahovým vozidlem TATRA 148 k požáru kontejneru do obce Hrachoviště. V květnu proběhl technický zásah jednotky na čištění vrtu u občana obce Chvojenec.

V měsíci říjnu byl výjezd naší jednotky na úklid popadaných stromů a větví po vichřici v katastru obce a okolních pozemních komunikací na příjezdu do obce. K této mimořádné události vyjela celá jednotka a obě zásahová vozidla.

Jednotku JSDH tvoří 10 členů. Členové JSDH se pravidelně schází na výcviku a školení. Celoročně se provádí údržba plně vybavených zásahových vozidel TATRA 148 CAS 32 a Ford Transit, která jsou připravena k okamžitému nasazení při mimořádných událostech. Naše jednotka je zařazena do JPO 5. V průběhu roku doplňujeme vybavení pro výjezdovou jednotku z centrálního skladu Požární výzbrojny v Hradci Králové.

Náš sbor a zásahová jednotka působí v naší obci již čtrnáct let. Má ve spolcích obce nezastupitelné místo a naši členové pomáhají a budou nadále pomáhat ve svém volném čase naši obci a ostatním spoluobčanům.

Poděkovat za významnou podporu sboru, finanční pomoc a velmi dobrou spolupráci musíme naší starostce paní Jaroslavě Píšové a všem členům zastupitelstva. Bez výše uvedené podpory by uvedené aktivity celého sboru a jednotky po celý rok nebylo možné provádět.

Na závěr zprávy děkuji našim členům za vykonanou práci, jejich rodinám za trpělivost a podporu.

Luboš Pola – starosta SDH Chvojenec

(článek ze svátečního zpravodaje 2017)

——————————————————————————————————–

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
tradičně i v letošním roce Vás chceme touto cestou informovat o činnosti a práci Sboru dobrovolných hasičů ve Chvojenci.
Během celého roku se členská základna schází pravidelně každý první pátek v měsíci v hasičské Členská základna SDH ve Chvojenci má celkem 23 členů a v průběhu roku do dnešního dne se podíleli naši členové a zástupci sboru na následujících akcích.
Kulturní a společenské akce za účasti členů sboru:
5.2.2016 se konal ples hasičů na Vysokém Chvojně .
30.4.2016 tradiční pálení čarodějnic, které se zajišťovalo a pořádalo v prostorách letiště. Účast na akci bylo 9 členů sboru
28.5.2016 se konaly oslavy obce a zároveň oslavy sboru 130 let od založení. Akce se konala v požární zbrojnici, dále s průvodem obcí a sportovní akcí s názvem ,,Ocelový hasič“ na fotbalovém hřišti. Účast na akci 16 členů našeho sboru a čtyřech sborů z okrsku.
5.8.a 6. 8.2016 se konal v obci v prostoru letiště další letecký den, po celou dobu akce byla vystavena v prostorách letiště naše technika a byl proveden cvičný zásah. Dvoudenní akce byla zakončena úklidem prostoru. Na akci se podílelo celkem 8 členů sboru
5.12.2016 zajistili naši členové společně s obcí Mikulášskou nadílku v prostorách zahrady bývalé školy.
Brigádnické hodiny v roce 2016
V letošním roce se v našem sboru uskutečnili brigády v celkovém počtu 471 hodin. Největší akcí byla výměna nových vjezdových vrat do požární zbrojnice. Zde se v měsíci dubnu a květnu odpracovalo z celkového počtu 130 hodin na vybourání, rozšíření vjezdu, montáži nových vrat a následném zednickém začištění. V měsíci listopadu byla dokončena druhá část,
zateplení nepoužívaných zadních vrat v prostoru zbrojnici na členských schůzkách garáže v celkovém počtu 53 hodin
Z celkového počtu brigádnických hodin v letošním roce bylo odpracováno
 kompletní rekonstrukce vrat prostoru garáže – 183 hodin
 úprava techniky a výzbroje ve zbrojnici – 52 hodin
 čištění kanalizace, příkopů a propustků v obci – 30 hodin
 úpravy zásahového vozidla Tatra 148 – 55 hodin
 úklid prostorů před a po pálení dřevěného odpadu – 32 hodin
 úpravy klubovny, přípravy a zajišťování akcí – 119 hodin
 Za všechny hodiny odpracované pro sbor nebo obec patří členům podílejících se na výše uvedených akcích poděkování.
Na konci letošního roku odstoupil z funkce starosty sboru pan Bronislav Kašpar. Jako starosta sboru působil ve funkci od 1.1.2003. Za jeho příkladnou práci pro sbor dobrovolných hasičů ve Chvojenci mu patří velké poděkování. Novým starostou SDH Chvojenec byl zvolen Lubomír Pola.
ČINNOST JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
JSDH ve Chvojenci pod vedením velitele pana Jaroslava Kubánka se podílela v letošním roce na následujících akcích a událostech.
Jednotku JSDH tvoří 10 členů. Členové JSDH se pravidelně schází na výcviku, školení a údržbě techniky. Školení řidičů zásahových vozidel se provádí 1krát ročně. Celoročně se provádí údržba plně vybavených zásahových vozidel TATRA 148 a Ford Transit, které jsou připraveny k okamžitému nasazení při mimořádných událostech. Naše jednotka je zařazena do Jednotek požármí ochrany (JPO) 5. V červenci se jednotka účastnila v počtu tří hasičů technického zásahu v průmyslové hale v Černé za Bory. V měsíci září vyjížděla k požáru travnatého porostu v obci Chvojenec. Zde se účastnilo deset členů JSDH a obě zásahová vozidla. Dále se v měsíci září konalo cvičení jednotek okrsku v Chotči, které bylo zaměřeno na zdravotní a spojovací přípravu. Dále se zde nacvičovalo doplňování vody do zásahových vozidel. V měsíci říjnu jsme zasahovali s naši technikou při požáru budovy na Vysokém Chvojně. Zde se účastnilo 6 hasičů a obě zásahová vozidla.
Činnost členů sboru a zásahové jednotky je pestrá a po třinácti letech působení v obci zde má nezastupitelné uplatnění. Naši členové pomáhají a budou nadále pomáhat ve svém volném čase obci a ostatním spoluobčanům.
Veškeré výše uvedené aktivity celého sboru a jednotky by nebylo možné provádět bez podpory obecního úřadu a zastupitelstva. Za jejich pomoc a podporu touto cestou děkujeme.
Našim členům, jejich rodinám a všem spoluobčanům přejeme jménem sboru klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v následujícím roce.
Lubomír Pola, starosta SDH
Jaroslav Kubánek, velitel SDH a JSDH
(článek ze Svátečního zpravodaje 2016)

————————————————————————————————————

130. výročí založení SDH Chvojenec – oslavy

fotodokumentace z fotbalového hřiště dne  28. 5. 2016

044055

076046

009017

Výsledky závodu Ocelový hasič 2016     (při oslavách Chvojence 28. 5. 2016)

 Do 45 let:

 1. místo Provazník Rudolf Chvojenec            3,19
 2. místo Hendrych Jan     Choteč                 3,33
 3. místo Kreizl R. Chvojenec                       3,34
 4. místo Fremuth Ladislav Býšť                   3,40
 5. místo Kaplan R. Chvojenec                     3,48
 6. místo Šeda Josef Poběžovice                  3,50
 7. místo Kubánek J. ml.    Chvojenec           4,07
 8. místo Skutil David Chvojenec                  4,12
 9. místo Pola Lubomír Chvojenec                 4,16
 10. místo Matějka Jiří Býšť                           4,47
 11. místo Polák Mirosla  Býšť                        x

 Nad 45 let:

 1. místo Jelínek Luboš Chvojenec           3,33
 2. místo Neuman Pavel  Horní Ředice      3,34
 3. místo Horák Mirosla Chvojenec           3,49
 4. místo Kubánek Jaroslav Chvojenec      3,52

 

————————————————————————————————————–

Zpráva velitele JSDH Chvojenec za rok 2015

Vážení hasiči a hasičky, kamarádi, přiblížil se konec roku a je mou povinností, jako každý rok, kromě loňského kdy se nám to mnoho nepovedlo, seznámit vás s činností zásahové jednotky a činností SDH za období roku 2015. Naše dobrovolná jednotka je zařazena do kategorie JPO V, zasahuje tedy na katastru obce Chvojenec s tím, že je občas povolána k mimořádné událost v obcích okrsku. Zásahovou jednotku tvoří celkem 7 členů, z toho 1 velitel jednotky, 1 velitel družstva, 2 strojníci a 4 hasiči. Výjezdovým vozidlem je již sedmým rokem dopravní automobil Ford Transit, který spolehlivě plní svoji službu. Další motorovou techniku jednotky tvoří přenosné motorové stříkačky PS 12, PS 8, DMS 16, kalové čerpadlo, motorová pila Husqvarna a elektrocentrála. Členové zásahové jednotky jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky a to zásahovými obleky, přilbami Galett, dále pevnou holeňovou obuví a rukavicemi. Tato výbava je postačující pro družstvo o početním stavu 1+6. Pro další hasiče je možné využití pracovních oděvů PS II, pouze však při technických zásazích. Našim plánem je osobní prostředky neustále doplňovat a modernizovat, což bude přispívat k vyšší bezpečnosti členů zásahové jednotky při jejich činnostech.

Jednotka SDH Chvojenec v roce 2015 zasahovala celkem u tří mimořádných událostí a účastnila se tří technických zásahů a dvou cvičení.

7. 5. 2015 – zásah na odstraňování úniku ropných látek v prostoru čerpací stanice v obci Chvojenec

12. 8. 2015 – výjezd k požáru seníku v obci Chvojenec

12.- 17.8. 2015 – dohled na požářiště seníku

15. 8. 2015 – výjezd k požáru strniště v prostoru letiště v obci Chvojenec.

15. 8. 2015 – výjezd k nehodě ultralehkého letadla na letišti Chvojenec.

25. 8. 2015 – zásah při vypalování trávy

6. 10. 2015 – odčerpávání vody ze zaplaveného sklepa (akce čolek)

12. 10. 2015 – odčerpávání vody ze zaplaveného sklepa (akce čolek)

Jednotka je pravidelně školena dle ročního plánu odborné přípravy. Odborná příprava představuje jak teoretickou, tak i praktickou část při práci s technikou a při cvičeních jednotky.

Jednotka se připravuje na oslavy 130 let založení SDH Chvojenec které proběhnou v květnu 2016 a tímto bych rád všechny pozval.

Veškerou požární techniku a technické prostředky udržujeme dle možností v provozuschopném stavu, tak abychom byli v případě vyhlášení poplachu připraveni k výjezdu. Svolávání členů jednotky je řešeno sirénou a pomocí SMS zpráv z KOPIS Pardubice. Ve výjezdovém voze používáme ke komunikaci s operačním střediskem mobilní telefon, jelikož vozidlovou radiostanici ve vozidle nemáme. Ke komunikaci hasičů při zásahu používáme 4 přenosné radiostanice.

V příštím roce chceme pořídit nové zásahové vozidlo s vezenou vodou, pokračovat v úpravách požární zbrojnice a řešit ustájení našeho Forda.

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům a spoluobčanům kteří se kolem jednotky a sboru pohybují a jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro druhé v duchu hesla: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Určitě se nejedná o ztracený čas. Všem ostatním přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a optimismu v novém roce 2016.

Jaroslav Kubánek, velitel SDH Chvojenec

——————————————————————————————————–

SDH Chvojenec

Vážení spoluobčané, přiblížil se opět konec roku a mou povinností, jako každý rok, je seznámit Vás s činností zásahové jednotky a činností SDH Chvojenec za rok 2014. Ve vybavení naší dobrovolné jednotky se nic podstatného oproti loňskému roku nezměnilo. Dle dlouhodobého plánu byla na jaře roku 2014 provedena přestavba našeho zásahového vozu DA Ford Transit. Vestavbu provedl p. Milan Píša ve svém volném čase a bez jakýchkoliv finančních nároků, za což mu patří velký dík. Dále byla k naší velké spokojenosti provedena částečná GO motorové stříkačky PS 12 p. Václavem Endrychem. Největší akcí letošního roku byla renovace hasičské zbrojnice pro zlepšení podmínek pro naši práci. Byly opraveny opadané stropy, kompletně vybíleno a položena nová krytina podlahy, za nezměrného úsilí všech členů SDH. Našim plánem je neustále doplňovat a modernizovat osobní výstroj a výzbroj členů. Jelikož řádná údržba této výbavy přispívá k vyšší bezpečnosti členů zásahové jednotky a ostatních členů SDH při všech činnostech. Veškerou požární techniku a technické prostředky udržujeme dle možností v provozuschopném stavu, tak abychom byli v případě vyhlášení poplachu připraveni k výjezdu. Svolávání členů jednotky je řešeno sirénou a pomocí SMS zpráv z KOPIS Pardubice.

Jednotka SDH Chvojenec v roce 2014 zasahovala celkem u dvou mimořádných událostí a čtyřech technických zásazích:

 • 3.2014 požár u čerpací stanice AGIP
 • 3.2014 technická pomoc na hřišti Sokola Chvojenec
 • 4.2014 pád letadla na letišti Chvojenec
 • 7.2014 technický zásah na Vysokém Chvojně – čerpání kalů
 • 8.2014 výjezd k nálezu granátu
 • 9.2014 technický zásah k čištění propustí

Akceschopnost jednotky, která má zákonnou povinnost výjezdu do 10 minut, pravidelně prověřujeme. Jednotka je pravidelně školena dle ročního plánu odborné přípravy. Odborná příprava představuje jak teoretickou, tak i praktickou část pro práci s technikou a cvičení jednotky.

Po celý rok probíhal nábor nových členů, jak dětí, tak dospělých. Náš sbor se rozrostl o jednoho dospělého a 10 dětských členů a tím pádem vznikl ve Chvojenci kolektiv mladých hasičů. Jednotka se v roce 2014 zúčastnila netradičního požárního útoku na Poběžovicích, kde se mladí hasiči umístili na třetím a čtvrtém místě. Dne 10. 10. 2014 proběhlo námětové cvičení v hledání ztracené osoby a požáru stohu v obci Býšť.

Náš sbor se významnou měrou zapojuje do pořádání kulturních akcí v obci. Pořádali jsme hasičský bál, čarodějnice, velikonoční zábavu a bramborobraní. Pomáhali jsme při kulturní akci Loučení s prázdninami a účastnili jsme se leteckého dne.

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům, kteří jsou ve dne i v noci připraveni pomoci. Dále také chci poděkovat všem spoluobčanům kteří se kolem jednotky a sboru pohybují a jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro druhé v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Určitě se nejedná o ztracený čas! Všem ostatním přeji vše nejlepší a hlavně hodně zdraví a optimismu v novém roce 2015.

Velitel SDH Chvojenec, Jaroslav KUBÁNEK

——————————————————————————————————–

SDH Chvojenec 2013

Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec roku a mou povinností, jako každý rok, je seznámit Vás s činností zásahové jednotky a činností SDH za rok 2013. Naše dobrovolná jednotka je zařazena do kategorie JPO V, zasahuje tedy na katastru obce Chvojenec s tím, že je občas povolána k mimořádné událost v obcích okrsku. Zásahovou jednotku tvoří celkem 7 členů, z toho 1 velitel jednotky, 1 velitel družstva, 2 strojníci a 4 hasiči. Výjezdovým vozidlem je již pátým rokem dopravní automobil Ford Transit, který spolehlivě plní svoji službu. Další motorovou techniku jednotky tvoří přenosné motorové stříkačky PS 12, PS 8, DMS 16, kalové čerpadlo, motorová pila Husqvarna a elektocentrála. Členové zásahové jednotky jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky a to zásahovými obleky, přilbami Galett, které jsme pořídily v letošním roce 2013, dále pevnou holeňovou obuví a rukavicemi. Tato výbava je postačující pro družstvo o početním stavu 1+6. Pro další hasiče je možné využití pracovních oděvů PS II, pouze však při technických zásazích. Našim plánem je osobní prostředky neustále doplňovat a modernizovat, což bude přispívat k vyšší bezpečnosti členů zásahové jednotky při jejich činnostech.Jednotka SDH Chvojenec v roce 2013 zasahovala celkem u 3 mimořádných událostí a 2 technických zásahů.

25.6.2013 účast na povodních – 7 členů od 7.30 – 11.45 hod –odstraňování následků povodní v obci Chvojenec

25.6.2013 od 11,45-20,00 hod -5 členů –odstraňování následků povodní v obci Dolní Ředice

8.7.2013 – čerpání přetékající nádrže na hřišti.

23.9.2013 – výjezd vyhlášen HZS Pardubice pro pomoc při hledání ztracené osoby.

29.9.2013 – jsme zprůchodnili ucpaný kanalizační systém.Akceschopnost jednotky, která má zákonnou povinnost k výjezdu do 10 minut, pravidelně prověřujeme. Jednotka je pravidelně školena dle ročního plánu odborné přípravy. Odborná příprava představuje jak teoretickou, tak i praktickou část při práci s technikou a při cvičeních jednotky.

Jednotka se v roce 2013 zúčastnila oslav 120 let založení SDH Poběžovice, jejichž součástí byl i netradiční požární útok, kde jsme vytvořily hasičské úkolové uskupení ze sborů Chvojenec, Býšť a Choteč a umístily jsme se na výborném krásném pátém místě. Dne 19.4.2013 proběhlo námětové cvičení v dálkové dopravě vody v obci Choteč. 27.9.2013 ve Chvojenci proběhlo prověřovací cvičení okrsku 11. Cvičení na téma záchrana osob z prostoru hořící školy spojená s dálkovou dopravou vody z horní části obce od čísla pop. 175 k budově školy.

Veškerou požární techniku a technické prostředky udržujeme dle možností v provozuschopném stavu, tak abychom byli v případě vyhlášení poplachu připraveni k výjezdu. Svolávání čle­nů jednotky je řešeno sirénou a pomocí SMS zpráv z KOPIS Pardubice. Ve výjezdovém voze používáme ke komunikaci s operačním střediskem mobilní telefon, jelikož vozidlovou radiostanici ve vozidle nemáme. Ke komunikaci hasičů při zásahu používáme 4 přenosné radiostanice.

V příštím roce chceme poslat na GO naši PS 12, položit novou podlahu v garáži a dodělat nástavbu v našem dopravním vozidle. Materiál jak na podlahu, tak na vůz je již zakoupen.

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům a spoluobčanům, kteří se kolem jednotky a sboru pohybují a jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro druhé v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Určitě se nejedná o ztracený čas. Všem ostatním přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a optimismu v novém roce 2014.

Jaroslav Kubánek – velitel SDH Chvojenec