TLAKOVÁ KANALIZACE

STOČNÉ ROK 2019

Cena stočného v roce 2019 zůstává stejná jako v roce 2018 ( 25,22 + 3,78 DPH = 29 Kč za m3).

Platby za stočné v roce 2019 budou vybírány opět 4 x ročně (březen, červen, září, prosinec) na základě vystavené faktury. Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec (dále jen VH) dne 17. 12. 2018  schválila cenu stočného pro rok 2019 ve výši 29,-Kč.

Dále VH schválila rozpočet na rok 2019:  příjmy 1,400.400,– Kč a výdaje 1,400.400,– Kč.

Rozpočtovou změnu č. 2. : příjmy 317.890,– Kč  a výdaje 317.890,– Kč.

———————————————————————————————————

STOČNÉ ROK 2018

Od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby na vodoměru. Nemovitosti, které používají i jiný zdroj vody, platí stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok). Cena stočného v roce 2018 zůstává stejná jako v roce 2017, tj. 29 Kč/m3 (25,22 + 3,78 DPH).

Platby za stočné v roce 2018 budou vybírány jako v roce 2017 na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec (dále jen VH) dne 21.12.2017 schválila cenu stočného pro rok 2018 ve výši 29,-Kč.

Dále VH schválila:

 • rozpočet na rok 2018: příjmy (stočné + dotace obcí) celkem: 1 222 000,- Kč

výdaje (kapitálové + běžné) celkem: 1 222 000,- Kč

 • bezúplatný převod majetku od Obce Rokytno a Obce Chvojenec „Dodatek číslo 2 ke stanovám DSO Svazek obcí Rokytno – Chvojenec“.
 • úpravu rozpočtu č. 2/2017: příjmy celkem : 42800,- Kč

výdaje celkem :42800,- Kč

VH vzala na vědomí dokončení kanalizace v  části Bohumileč obce Rokytno.

PROVOZ KANALIZACE

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě.

Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky! (NE PŘES STAROU JÍMKU NEBO JINOU ŠACHTU) Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což nesmí být. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili.

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní úřad ve Chvojenci, kancelář 466989186 nebo volejte na telefonní čísla, Píšová Jaroslava 606660209, Píša Jaroslav – elektrikář 728648235.

Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.

Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že v průběhu roku 2018 bude ve všech domácnostech prováděna kontrola jímek.

Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste  ve Chvojenci na telefon 466989186 (obecní úřad), 606660209(starostka), 728648235 (elektrikář).  

———————————————————————————————————–

Tlaková kanalizace v roce 2017

Od 1.1.2017 se mění systém placení stočného. Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, se musí účtovat stočné v nemovitostech, kde není používána studna, dle spotřeby, dle vodoměru na vodovodní přípojce. Z tohoto důvodu budou majitelům nemovitostí zasílány dodatky ke smlouvám. Nemovitosti, které používají i jiný zdroj vody, budou platit stočné dle směrných čísel jako doposud (dodatky ke smlouvám nebudou).
Platby za stočné budou vybírány v roce 2017 na základě fakturace a to dvakrát ročně. První faktura bude vystavena v březnu (platba stočného na 1. pololetí 2017), druhá faktura bude vystavena v září (platba za 2. pololetí 2017). Stavy vodoměrů bude Svazek obcí Rokytno-Chvojenec získávat od společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice a na základě získaných údajů bude fakturovat. Další případné informace k výběru stočného poskytne Obecní úřad ve Chvojenci.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě.
Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky. Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což být nesmí. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili.
V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní úřad ve Chvojenci nebo volat na telefonní čísla 466989186, 606660209, 728648235. Majitel nemovitosti nemá oprávnění zasahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.
Svazek obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že v průběhu měsíců leden – duben 2017 bude ve všech domácnostech prováděna kontrola jímek.

(článek z Svátečního zpravodaje 2016)

návrh rozpočtu na rok 2017

——————————————————————————————————-

Tlaková kanalizace v roce 2016     

Po zhodnocení nákladů na provoz čistírny odpadních vod a údržbu jímek tlakové kanalizace  v roce 2015 jsme nuceni změnit cenu stočného na rok 2016. Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec, která zasedala dne 16. 12. 2015, schválila cenu stočného pro rok 2016 na 25,22 Kč za m3. A jelikož se Svazek obcí Rokytno – Chvojenec stal plátcem DPH, musíme ještě k této částce připočítat 15%  DPH , takže výsledná cena za 1 m3 je 29 Kč. Kalkulace ceny stočného je k nahlédnutí na obecním úřadě. Výše stočného je 1015 Kč na osobu a rok.  Částka 1015 Kč na osobu je stanovena vynásobením průměrné spotřeby (stanovené na základě vyhlášky) 35 m3 na osobu a cenou stočného za 1 m3 ve výši 29 Kč. Složenky ani výzvy na platbu v roce 2016 Vám opět zasílat nebudeme. Stočné máte povinnost platit dle smlouvy včetně dodatku. Stočné platí každá osoba bydlící v obci (i když nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovitost, která má jímku tlakové kanalizace. Žádáme Vás, abyste veškeré změny v počtu osob v domácnostech (vlastnictví nemovitosti) hlásili na Obecním úřadě ve Chvojenci, telefonicky na tel. 466989186 nebo email obec@chvojenec.cz Stočné ve výši 1015 Kč na osobu je při roční splátce splatné do 30.6., při dvou splátkách se platí první polovina do 30.6. a druhá polovina potom do 30.11. Plaťte, prosím, stočné včas.  Platby v hotovosti Na Obecním úřadu Chvojenec v úřední dny. Platby na účet číslo 176977704/0300, Variabilní symbol (číslo smlouvy – stačí i jméno do textu k příkazu). Vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty,  které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě. Jímku průběžně kontrolujte a poruchy hlaste na Obecní úřad v Chvojenec nebo volejte na telefonní čísla  466989186,  606660209, 728648235. Dále oznamujeme, že v průběhu měsíce ledna – dubna bude ve všech domácnostech prováděna kontrola jímek. ——————————————————————————————————–  

Tlaková kanalizace v roce 2015

Cena stočného zůstává pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014, což je 630 Kč za osobu a rok (18 Kč za m3 a 35 m3 za osobu a rok). Smlouvy u ostatních odběratelů se upravují v ceně za m3. Částka 630 Kč je stanovena  při průměrné spotřebě 35 m3 na osobu a rok a 18 Kč/m3. Složenky ani výzvy na platbu v roce 2015 Vám opět zasílat nebudeme. Stočné máte povinnost platit dle smlouvy včetně dodatku. Novou smlouvu je nutné udělat u no­vých změn v počtu účastníků. Smlouvy vytvořené v roce 2014 budou upravovány pouze dodat­ky. Stočné platí každá osoba bydlící v obci (i když nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovi­tost, která má jímku tlakové kanalizace. Žádáme Vás, abyste veškeré změny v počtu osob v domácnostech (vlastnictví nemovitosti) hlá­si­li na Obecním úřadě ve Chvojenci, telefonicky na tel. 466989186 nebo email obec@chvojenec.cz Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při roční splátce splatné do 30.6., při dvou splátkách se platí první polovina do 30. 6. a druhá polovina potom do 30.11. Plaťte, prosím, stočné včas! Platby v hotovosti na Obecním úřadu Chvojenec v úřední dny (pondělí a středa). Platba na účet číslo 176977704/0300, VS (číslo smlouvy).   Vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze od­pad­ní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ub­rous­ky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poš­ko­ze­ní čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě. Jímku průběžně kontrolujte a poruchy hlaste na Obecní úřad ve Chvojenci nebo volejte na telefonní čísla 466989186, 606660209, 728648235-elektrikář. V prosinci 2014 byla ukončena Intenzifikace ČOV, která probíhala od roku 2012. Finančně nám pomohl Krajský úřad Pardubice dotací ve výši 8,750.000,– Kč. Do zkušebního provozu vstupuje nová stavba včetně kalového hospodářství a hrubého předčištění. Celkově stavba spl­ňuje kvalitnější způsob likvidace odpadních vod. Obec Rokytno se nyní připravuje na odkanali­zo­vání obce Bohumileč. ——————————————————————————————————— Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste podle místa na příslušný obecní úřad nebo volejte na telefonní čísla

–        466989128, 602435122, 724180927 (Rokytno)

–        466989186, 606660209, 728648235-elektrikář  (Chvojenec).

Tlaková kanalizace rok 2014 Cena stočného zůstává pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013. Stočné je 630 Kč za osobu a rok (18 Kč za m3 a 35 m3 za osobu a rok).Smlouvy u ostatních odběratelů (podnikatelů) se upravují 18 Kč za m3 a počet m3 dle vodného za uplynulý rok.Částka 630 Kč je stanovena při průměrné spotřebě 35 m3 na osobu a rok a 18 Kč/m3. Složenky ani výzvy na platbu v roce 2014 Vám opět zasílat nebudeme. Stočné máte povinnost platit dle  smlouvy včetně dodatku. Platí jej každá osoba bydlící v obcích (i když nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovitost, která má jímku tlakové kanalizace. Žádáme Vás proto, abyste veškeré změny v počtu osob v domácnostech hlásili na Obecní úřad ve Chvojenci – stačí i zavolat na telefon 466989186 nebo napsat email na obec@chvojenec.cz.  Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při roční splátce splatné do 30. 6. 2014. Připomínáme těm, kteří mají stočné na více splátek, aby nezapomínali tyto splátky včas platit (při nezaplacení platby Vám budou chodit písemné upomínky). Pololetní splátky do 30.6. a do 30.11.2014. Dodržujte termíny splátek, jinak budeme upomínat a postupovat dle smluvních podmínek. Poplatek lze zaplatit takto: 

 1. hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Chvojenci ( POUZE!!!  pondělí 8-12, 14-19 hod, středa 8-12, 14-19.30 hod.)
 2. příkazem k úhradě – na účet vedený u ČSOB – číslo účtu 176977704/0300, variabilním symbolem je číslo smlouvy

Při vypouštění odpadních vod Vás prosíme, abyste do čerpacích jímek nevypouštěli žádné věci, které tam nepatří (ubrousky, hygienické potřeby, hadry, apod.). Tyto předměty poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla z těchto důvodů může poskytovatel služby (Svazek obcí) předepsat k úhradě. Do čerpacích jímek je také zakázáno přepouštět odpadní vody ze starých jímek, „fekálie“ od zvířat, dešťové a povrchové vody. Tyto odpadní vody způsobují nemalé problémy na čistírně odpadních vod. ————————————————————————————

Tlaková kanalizace rok 2013

Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec schválila stočné na rok 2013 ve výši 18 Kč za m3, což je o 1 Kč/m3 než v roce 2012. Cenu za m3 byla upravena podle skutečných nákladů letošního roku a ovlivnil ji především další nárůst ceny elektrické energie.  Každá z obcí dotovala v roce 2012 provozní náklady Svazku částkou 70.000 Kč. Stočné pro rok 2013 se zvyšuje na 630 Kč za občana a rok a je platné pro všechny domácnosti v Rokytně i Chvojenci. Smlouvy u ostatních odběratelů se upravují v ceně za m3 Částka 630 Kč je stanovena při průměrné spotřebě 35 m3 na osobu a rok (tj. 18 Kč za m3). Složenky ani výzvy na platbu v roce 2013 Vám opět zasílat nebudeme (zvyšovalo by to zbytečně náklady na provoz, které bychom Vám pak následně museli započíst do stočného). Stočné máte povinnost platit dle smlouvy včetně dodatku. Platí jej každá osoba bydlící v obcích (i když nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovitost, která má jímku tlakové kanalizace. Stočné ve výši 630 Kč na osobu je při roční splátce splatné do 30.6.2013. Připomínáme těm, kteří mají stočné na více splátek, aby nezapomínali tyto splátky včas platit.

 1. Pololetní splátky do 30.6. a do 30.11.2013
 2. Čtvrtletní splátky do 31.3., 30.6, 30.9, 30.11.
 3. I když máte ve smlouvě sjednánu platbu stočného na více splátek , lze ho zaplatit najednou do 30.6.2013.
 4. Poplatek lze zaplatit takto:

–        hotově v kanceláři obecního úřadu ve Chvojenci (po 8-12, 14-19 hod, st 8-12,14-19.30) nebo v Rokytně (po 7-12, 13-16 hod, út, čt, do 15.30 hod, st do 17, pá do 11hod)

–        příkazem k úhradě – na účet uvedený u ČSOB – číslo účtu 176977704/0300, variabilní symbol je číslo smlouvy

Informace k provozu tlakové kanalizace

Při vypouštění odpadních vod Vás prosíme, abyste do čerpacích jímek nevypouštěli žádné věci, které tam nepatří (ubrousky, hygienické potřeby, hadry, apod.) Tyto předměty poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla z těchto důvodů může poskytovatel služby (Svazek obcí) předepsat k úhradě. Do čerpacích jímek je také zakázáno přepouštět odpadní vody ze starých jímek a „fekálie“ od zvířat. Tyto odpadní vody způsobují nemalé problémy na čistírně odpadních vod. ———————————————————————————————————

Rok 2012

Důležitá čísla pro nahlášení poruchy

 • OÚ Chvojenec – 466989186
 • starostka – 606660209
 • místostarosta – 774302226
 • OÚ Rokytno – 466989128

V letošním roce se změnila vyhláška, která snížila spotřebu na obyvatele a rok ze 40 m3 na 35 m3. Cenu za m3 jsme upravili podle skutečných nákladů letošního roku a ovlivnil ji především nárůst spotřeby a ceny elektrické energie. Letošní rok byl pro určení ceny stočného důležitý, neboť je dokončena kanalizace v obou obcích. Od zahájení provozu kanalizace a ČOV dotují ztrátu společně obce Rokytno a Chvojenec. Vybrané stočné musí pokrýt náklady provozu. Jakékoliv investiční akce jsou vždy hrazeny z rozpočtu obcí nebo případně z dotací. Stočné pro rok 2012 se zvyšuje na 595 Kč za občana na rok a je platné pro všechny domácnosti v Rokytně i Chvojenci. Smlouvy u ostatních odběratelů se upravují v ceně za m3. Částka 595 Kč je stanovena podle nové vyhlášky při průměrné spotřebě 35 m3 na osobu a rok a 17 Kč za m3. Pro dokreslení ceny stočného uvádíme cenu stočného u čistíren provozovaných firmou Vodovody a kanalizace Pardubice, která je 42,40 Kč za m3, což by při spotřebě 35 m3 na osobu činilo 1 484 Kč na osobu a rok. Vzhledem k úpravě ceny stočného v položce spotřeby musíme připravit dodatky ke smlouvám na odvádění odpadních vod. Dodatky smluv budou připraveny začátkem roku 2012. V obci Rokytno budou rozneseny do schránek a prosíme o jejich podepsání a zpětné vrácení na obecní úřad. V obci Chvojenec budou připraveny k podpisu na obecním úřadě. Složenky ani výzvy na platbu v roce 2012 Vám zasílat nebudeme (zvyšovalo by to zbytečně náklady na provoz, které bychom Vám pak museli následně započíst do stočného). Stočné máte povinnost platit dle smlouvy včetně dodatku. Platí jej každá osoba bydlící v obcích (i když nemá v obci trvalý pobyt) a každá nemovitost užívající jímku tlakové kanalizace. Stočné ve výši 595 Kč na osobu je při roční splátce splatné do 30. 6. 2012. Připomínáme těm, kteří mají stočné na více splátek, aby nezapomínali tyto splátky včas platit.

 1. hotově v kanceláři obecního úřadu ve Chvojenci (po 8-12, 14-19 hod., st 8-12, 14-19:30) v Rokytně (po, út, čt, do 15:30, st do 17:00., pá do 11:00.)
 2. příkazem k úhradě – na účet vedený u ČSOB – číslo účtu 176977704/0300, variabilní symbol je číslo smlouvy
 3. poštovní poukázkou typu A (hotovost – účet)